Göm meny

Lektioner

På grund av den rådande pandemin, så kommer alla lektioner att ges på distans i följande Zoom-rum: liu-se.zoom.us/j/67143159488

Vid behov kommer Mårten, som håller i kursens lektioner, att förmedla ytterligare information om hur kommunikation via e-post och Zoom kommer att gå till – t.ex. för att få hjälp mellan lektionerna.

Utöver den första (onumrerade) lektionen i tabellen nedan, så är alla övriga schemalagda lektioner (1–6) av TRP-karaktär, vilket innebär att ett aktivt deltagande ger TillgodoRäknade Poäng (bonuspoäng) till tentan. I tabellen nedan är det specificerat ett antal exempel på rekommenderade räkneuppgifter till varje huvudkursmoment, som du löser innan varje efterföljande TRP-lektion:

  • Lös så många av uppgifterna du hinner inför varje schemalagd TRP-lektion – gärna i den ordning de är uppställda. Det behöver du göra för att få god förståelse för kursmomentet och hur de aktuella lektionsuppgifterna ska lösas. Ge dig inte på TRP-uppgifterna direkt efter föreläsningen, det är för tidigt!
  • Några av uppgifterna är av enklare karaktär, som inleder problemlösandet för ett visst kursmoment, medan andra uppgifter är av mer omfattande karaktär – lite mer "tentalika".
  • Om det finns uppgifter som du inte vet hur du ska lösa, så behöver du i första hand söka information i tidigare föreläsningar och i kursboken. Diskutera även uppgifter och lösningar med dina kurskamrater, ett sådant aktivt lärande är bra för din inlärning! Det är även tillåtet att hjälpa varandra med TRP-uppgifterna (du till och med uppmuntras till det!), så länge du inte plagierar någon annans lösning. Det är dina lösta uppgifter som du ska vara beredd att redovisa om lotten faller på dig under en TRP-lektion.
  • Du kan naturligtvis även ställa frågor till någon av lärarna – antingen personligen på tjänsterummet via Zoom eller via e-post. Förbered dig då genom att ställa konkreta frågor. Vid e-postfrågor som kräver längre svar eller ritande på tavlan, så kommer vi att be dig komma till lärarens tjänsterum ses via Zoom.     
  • Du rekommenderas starkt att även lösa fler uppgifter till varje kapitel än de som specificeras här, antingen från övningsboken eller från tidigare tentor. 

TRP-poäng erhålls enligt följande system
:

Informationen nedan, när det gäller hur du förmedlar till lektionshandledaren vilka uppgifter du löst – dvs. förfarandet vid lektion via Zoom i stället för att du kryssmarkerar uppgifter i lektionssalen – kommer att uppdateras efter kursstarten.

  • Till varje lektion hör två (2) uppgifter som ska lösas innan respektive lektion.
  • TRP-uppgifterna representerar mycket väl vad du förväntas klara av efter vare kursdel, så de är mycket centrala i kursen. Om du kan lösa dessa på ett tillfredsställande sätt, så bör det gå bra för dig på tentan. Därför är det även bra att ta del av lärarens kompletterande kommentarer och tips på lektionerna, i anslutning till lösningsgenomgångarna.
  • Vid varje lektion kommer lösningen av varje uppgift att redovisas på tavlan i lektionens Zoom-rum av studenter. Uppgift 1 redovisas under lektionens första timme och uppgift 2 redovisas under lektionens andra timme. Vid lektionens början kryssmarkerar du ("X") de uppgifter som du är beredd på att lösa framme vid tavlan.
  • Det är även ok att ”X”-markera en uppgift även om det är någon mindre del av en uppgift som du inte har förstått helt eller inte löst fullständigt (men kommit ”tillräckligt” långt i lösningen). Då hjälper andra i klassen till med tips om hur de gjorde.
  • Vid varje lektion avgör lottning vilka som får redovisa.
  • Beroende på uppgifternas utformning och omfattning, så blir det ibland flera studenter som redovisar en eller flera deluppgifter vardera på en uppgift.
  • Efter (och under, om det är lämpligt) varje lösningsgenomgång sker en gemensam reflektion av den redovisade lösningen, då samtliga studenter förutsätts delta aktivt. Lektionshandledaren ger också återkoppling på den redovisade lösningen och på övriga studentkommentarer.
  • Du erhåller TRP enligt följande:
    Antal "X"
    0–3
    4–5
    6–7
    8–9
    10–12
   TRP
   0
   1
   2
   3
   4
  • Dina TRP kommer att ladokrapporteras under examinationsmomentet KTR1.
  • Om lotten faller på en student som angett att han/hon löst uppgiften, men det visar sig under redovisningen att så inte är fallet, så nollställs antal tidigare lösta uppgifter.
    
  • Om du inte har löst uppgifterna i en viss TRP-lektion, så närvara gärna ändå!
   Lektionerna är tänkt att vara värdefulla för alla, eftersom vi även samtalar kring de olika redovisade lösningarna. Fokuset är inte bara/främst på vad svaret på en viss uppgift är eller hur man löste uppgiften utan ofta även varför man kan/får lösa uppgiften just så och om det finns andra lösningsvägar.


 Le   Kursmoment Rekommenderade uppgifter att lösa innan efterföljande TRP-lektion

Kommunikationslektion
onsdag 20/1

Betrakta denna lektion som obligatorisk.
Här går vi igenom några olika övningar som en förberedelse inför de två kommande föreläsningarna nästa vecka, som relateras till kursens kommunikationsdel – dvs. att skriva en teknisk rapport.Exempel på uppgifter att lösa
innan TRP-lektion 1
Uppgift 1–5 samt lösningar
1
Elektriska kretsar
TRP-uppgifter, elektriska kretsar


Exempel på uppgifter att lösa

innan TRP-lektion 2
Inledande om Signaler & System:
1
2 a)c), i),  18,  19,  116,  1–18
Faltning:
32,  35 (anm: passiva linjära nät är kausala, så komplettera h(t) med u(t)),
38,  310,  313,  315

2

Faltning


TRP-uppgifter, faltning


Exempel på uppgifter att lösa
innan TRP-lektion 3
Fourierserieanalys:
41,  42 a), c),  43,  415,  410,  416,  419

3

Fourierserieanalys     

TRP-uppgifter, fourierserieanalys


#  #  #  #  #  #  #    PERIODVILA #  #  #  #  #  #  #
Nedanstående uppgifter & lektioner kommer i läsperiod VT2!

Se till att du har räknat alla ovanstående uppgifter om faltning och fourierserier innan VT2 börjar!
Exempel på uppgifter att lösa

innan TRP-lektion 4
 • Fouriertransform & signalanalys:
  51a),b),c),e),g),  53,  56,  57,  52a),  55a)c)
 • Fouriertransform & systemanalys:
  5
  8,  59a),b),  511,  512,  510,  59c),  515b)
 • Fouriertransform & Amplitudmodulering (AM):
  5
  23,  521,  B7a)

4

Fouriertransformanalys      TRP-uppgifter, fouriertransformanalysExempel på uppgifter att lösa

innan TRP-lektion 5
Laplacetransformanalys:
6
1a),e),  63a)c),  67,  69,  623,  B9b),  B25
624a),b),g),  625,  615 (antag stabilt system!),
6–16 (skissera bara |H (Greek letter omega)| i b),
B17 (med laplacetransformberäkning. Rita även pol-nollställediagram för H (s)),
627

5


Laplacetransformanalys


TRP-uppgifter, laplacetransformanalys

Exempel på uppgifter att lösa
innan TRP-lektion 6
Passiva filter:
Extrauppgifter om filter:  1,  2,  4,  5,  3  (notera rekommenderad ordning)

6

Laplacetransformanalys
&
Passiva filter


TRP-uppgifter, laplacetransformanalys och passiva filter


Senast uppdaterad: 2021-01-18