Hide menu

Viktning av kursmoment

I tabellen nedan framgår vilka delar av kursboken som ingår , kan läsas kursivt samt kan hoppas över - se respektive tabellkolumn.

De delar som du läser översiktligt/kursivt innehåller inte moment som examineras i form av enskilda uppgifter. Dock rekommenderas du att läsa igenom dessa avsnitt för att få en bra/bättre förståelse för de moment som ingår i kursen!

De avsnitt som enligt ovan kan hoppas över är inte på något sätt oviktiga, men i förhållande till kurspoängen blir kursinnehållet för omfattande om även dessa delar tas med.

Observera att det i kursen även ingår ett kompletterande dokument om systemegenskaper respektive elektriska kretsar .

INGÅR I KURSEN

LÄS ÖVERSIKTLIGT/KURSIVT

HOPPA ÖVER

Kapitel 1 Kapitel 1.5 och 1.9
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 2
Ni behöver inte lära er uttrycket för fourierserieutveckling som en summa av cosinusar och sinusar ( sidan 44 i kapitel 2.5 , speciellt ekvation 2.41). Den reella fourierserieutveckling som ni istället skall lära er är cosinusutvecklingen enligt ekvation 2.42!
Kapitel 2.9 - 2.12 . (Dock är kapitel 2.9 - 2.11 nyttiga att läsa igenom i samband med att ni löser programmeringsuppgiften.)
Kapitel 2.13 . Vektorrum examineras inte i TSDT04, det har ni redan läst i Linjär Algebra. Dock innehåller kapitel 2.13 en nyttig jämförelse mellan (ortogonala) basvektorer och basfunktioner. Mycket viktigt i kursen är textstycket på sidan 75, precis innan kapitel 2.13.1 - läs det!!
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 3 : Sampling är ett mycket viktigt område inom digital signalbehandling, men i TSDT04 finns bara utrymme för att ta upp grunderna. Obs - repetera gärna kapitel 1.7 - 1.8, som handlar om tidsdiskreta signaler och sampling.
Kapitel 3, sidan 85-86 . Kapitel 3, sidan 87 till mitten av sidan 99 : Den intresserade studenten rekommenderas att läsa dessa sidor för att få ett "hum" om vilka samplingseffekter som är centrala.
Kapitel 3.1 - 3.8, sidan 87-112
-------------------- -------------------- --------------------
I samband med att föreläsningsserien kommer in på kapitel 4 går jag igenom egenskaper för linjära system . Eftersom den delen tas upp mycket sparsamt i boken har jag skrivit ett eget kompletterande material om systemegenskaper. Detta material, som finns till försäljning hos Bokakademin, ingår i sin helhet i kursen!
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 4: Ni kommer att läsa en kurs i mekanik i höst, där ni får lära er mer i detalj om de fysikaliska sambanden som tas upp i kapitel 4. Detaljer om sådana samband i kapitlet ingår därför inte i TSDT04.
Inledningen av kapitel 4, sid. 118-121 . Kapitel 4.2.1 - 4.4.2 : Det räcker här att ni inser/förstår att ett mekaniskt system med byggblocken massor, fjädrar och dämpare resulterar i en differentialekvation (kallas i boken för " the governing equation ") som beskriver förhållandet mellan systemets insignal x ( t ) och utsignal y ( t ).
Kapitel 4.3 till och med det första stycket i kapitel 4.4, sid. 131-132 , om insignaler till mekaniska system i rörelse (translational systems) eller rotation (rotational systems). Kapitel 4.5 - 4.10
Kapitel 4.4.3 , om stabilitet.
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 5 : Elektriska system, i form av enkla elektriska kretsar, är ett av huvudtillämpningsområdena i kursen. Hela kapitlet ingår i kursen . Det är till och med så att det finns ett kompletterande material om elektriska kretsar, som finns till försäljning hos Bokakademin.
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 6 : I kapitel 5 och 6 visar det sig att vi, för alla våra linjära system, kan beskriva förhållandet mellan systemets insignal och utsignal som en differentialekvation. I kapitel 6 undersöker vi linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter lite närmare och löser dessa (då ordningen är högst 2) för vissa speciella insignaler.
Kapitel 6 till och med kapitel 6.3 : Det viktigaste här är själva lösandet av differentialekvationerna - något som för er främst bör vara repetition från Envariabelanalys 2.
Kapitel 6.4 Kapitel 6.5
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 7 : En beskrivning av förhållandet mellan insignal och utsignal för stabila LTI-system med hjälp av frekvensfunktionen är mycket centralt i kursen.
Kapitel 7 till och med inledningen av kapitel 7.3 (till och med sidan 223) :Frekvensfunktionens definition, frekvenssvar vid periodisk insignal samt amplitud- och faskaraktäristik (och inledande om Bode-plot). Kapitel 7.3.1 - 7.3.3
(läs dock gärna sidan 235, om relationen mellan resonansfrekvensen ω r och den odämpade resonansfrekvensen ω n )
Kapitel 7.4 - 7.5: Om komplexa impedanser och deras användning vid analys av elektriska frekvensselektiva filter
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 8 : Digital signalbehandling - om signalanalys med hjälp av dator eller signalprocessor. Ett för området viktigt kapitel, men det mesta tas up i fortsättningskurser.
Kapitel 8 till och med kapitel 8.1 : Här behandlas speciellt filtrering av periodiska signaler, som är mycket centralt i kursen. Kapitel 8.2 och 8.4.
Kapitel 8.3 och 8.5 - 8.7
Kapitel 8.8 illustrerar en trevlig tillämpning, som sedan kommer igen i kapitel 9.2 - 9.3.
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 9 : Kapitlet tar upp ett antal tillämpningar inom området linjära system. Här finns inget som direkt examineras, men du som vill ha lite ytterligare perspektiv på kursen rekommenderas att läsa om åtminstone några av de inledande tillämpningsområdena.
Kapitel 9.1 - 9.5
Kapitel 9.6
-------------------- -------------------- --------------------
Kapitel 10 Summary : Här får du en översiktlig sammanfattning av boken.
Kapitel 10 till och med kapitel 10.1 : Kapitlet inleds med en kort men mycket bra kursövergripande sammanfattning på sidan 341-342.
Kapitel 10.3 - 10.6
Kapitel 10.2 och 10.7 - 10.8
-------------------- -------------------- --------------------
Laboratory exercise 1 - 7 : Sju linjära system-relaterade Matlabövningar/-laborationer, som den som är intresserad gärna får titta närmare på - nu eller senare. Laboratory 1 är en introduktion till Matlab .
-------------------- -------------------- --------------------
Appendix A : En kort repetition om komplexa tal.
-------------------- -------------------- --------------------
Appendix B : Lite kort om basfunktionsbeskrivning av tidsdiskreta signaler. Ingår ej i kursen.
-------------------- -------------------- --------------------
Appendix C : Om att ändra sampelperioden för en samplad tidsdiskret signal. Ingår ej i kursen.


Last updated: 2014-05-12